Ucieczka / ucieka?

Jest to niepomy?lny sen. Zapowiada bowiem kompromitacj? i z?e wie?ci o nieobecnych
Dla ludzi w stanie ma??e?skim - oznacza, ?e zajmuj? stanowiska, których nie s? godni zajmowa?, i je?eli nie zmieni? swojego post?powania, ich reputacja b?dzie zagro?ona
Dla ludzi stanu wolnego - zapowied? zawodów mi?osnych i niewierno?ci m??czyzn
Twój przyjaciel uciek? z kim?, kogo akceptujesz - wró?y, ?e wkrótce us?yszysz o zawarciu przez niego nieudanego ma??e?stwa
Kto? ucieka od ciebie - odniesiesz zwyci?stwo w ka?dej rywalizacji
Uciekasz z wi?zienia czy innego rodzaju miejsca - czeka ci? awans dzi?ki pilno?ci w wykonywaniu swoich obowi?zków
Powrót Strona główna