Ubiór

Spotka Ci? szcz??cie w mi?o?ci
Nowy i pi?kny - zmiana kierunku ?ycia
Podarte i zniszczone - straty moralne
Niekompletne - l?k przed o?mieszeniem i kompromitacj?
By? ubranym nie adekwatnie do sytuacji - przeszkody w dzia?aniu i osi?gni?ciu celu
Czarny strój - przeczucie ?mierci bliskiej osoby
Brudny - utrata godno?ci, oszczerstwo, poczucie bycia niegodnym czego?
Zbyt ciasne - kr?puj?ca sytuacjaPowrót Strona główna