Akcje

kupowa?, mie? albo tylko widzie?: k?opoty w interesach; sprzedawa?: lepsze uk?ady; pali?, a kiedy si? przy tym widzi ciemny dym: straty materialne; kiedy wida? tylko czerwone p?omienie: sukces zawodowy

zbyt wiele marze?.bra? udzia? - przed Tob? du?e wydatki

obserwowa? - nie mieszaj si? do spraw drugich


Powrót Strona główna