Mysz

To z?y omen, ostrzega przed k?ótniami w rodzinie, rozczarowaniami oraz chorob?. Kto? mo?e próbowa? wykorzysta? Tw? lito?? i wspó?czucie dla osi?gni?cia w?asnych korzy?ci.


Powrót Strona główna