Taniec

Symbolizuje rado??, lekko??, swobod?, mo?e zdecydujesz si? na jaka? przygod? mi?osn?, dobrze by?oby wcze?niej przyjrze? si? uwa?nie partnerowi.


Powrót Strona główna