Ksi??ka

Symbolizuje wykszta?cenie i kszta?towane ?wiatopogl?du. Powiniene? wi?cej czasu i uwagi po?wi?ci? zdobywania wiedzy, zw?aszcza jest po temu bardzo sprzyjaj?cy okres.


Powrót Strona główna