Karze?

Niedojrza?o??, brak si? psychicznych, niska pozycja spo?eczna i zwi?zane z tym niskie poczucie w?asnej warto?ci, kompleksy.


Powrót Strona główna