Dzwon

Szlachetno??, wielkoduszno??, po?wi?cenie si? dla innych poswi?cenie si? dla jakiej? szczytnej idei. Znalezienie w?a?ciwego sensu ?ycia, prze?om.


Powrót Strona główna