Adres

Czeka Ci? pomy?lna wiadomo??, d?ugo oczekiwany list lub przesy?ka z zagranicy.Czyta? - poniesiesz szkody i b?d? k?opoty w interesie

Adresowa? list - dobra nowina, idziesz w dobrym kierunku

Szuka? adresu - zapowiada strat? czasu.


Powrót Strona główna