Rusa?ka

?ni?, ?e si? widzi rusa?k? - dobry znak
Powrót Strona główna