Precel

ujrze?, kupi?, je?? - zapowiada przyjemno?ci;

sprzedawa? na ulicy - poprawa sytuacj
Powrót Strona główna