Poronienie

je?li sen nie jest bezpo?redni? przestrog?, mo?na w nim upatrywa? symptomu niepewno?ci planów albo za?o?enia, ?e i tak twoje zamiary spe?zn? na niczym;utrata dziecka nie narodzonego - nowe przedsi?wzi?cia, dzia?ania;

widzie? - rozczarowanie
Powrót Strona główna