Pole

aluzja do przysz?ego zawodu dzia?alno?cile??ce od?ogiem - zapowiada zastój w twoich przedsi?wzi?ciach;

spustoszone - zwiastuje przykr? przysz?o??;

ora? - czeka ci? du?o pracy;

obsadza? - wojna i n?dza;

widzie? - zapowied? dobrych zarobków;

z ?anami zbó? - osi?gniesz wy?yny szcz??cia
Powrót Strona główna