Pokwitowanie

uwolnienie si? od uci??liwych my?li i wewn?trzne wyzwolenie;wyda? - dotkliwe wydatki;

otrzyma? - odczujesz na w?asnej skórze skutki w?asnego g?upiego post?powania
Powrót Strona główna