Podró?

drog? ?ycia powiniene? kontynuowa? wed?ug nowych zasad, na nowych podstawach;przedsi?wzi?? - wskazuje na zmieniaj?ce si? przyja?nie
Powrót Strona główna