Poci?g, kolej

?pieszy? do poci?gu - wiele nowinek;

spó?ni? si? mimo po?piechu - chcia?by? osi?gn?? co? niemo?liwego;

widzie? - po?egnanie;

jecha? nim - szybki post?p w pracy, w ?yciu;

wysiada? z niego - osi?gniesz zamierzony cel;

patrze? na wy?aniaj?cy si? z tunelu - dowiesz si? tajemnicy dotycz?cej ciebie samego;

by? ?wiadkiem katastrofy kolejowej z?e wie?ci od przyjaciela, który mieszka daleko od ciebie
Powrót Strona główna