Mur

symbol przeszkody albo ochrony, w zale?no?ci od sytuacji we ?nie;ujrze? go przed sob? - trudno?ci i przeszkody na drodze do celu;

stan?? przed murem nie do przebycia - niewielkie widoki na realizacj? wytyczonego celu;

przej?? przeze? - pokonanie przeszkód;

sta? na nim - cel zostanie osi?gni?ty;

zeskoczy? z niego - ryzykowne przedsi?wzi?cie;

spa?? z niego - co? si? nie uda
Powrót Strona główna