Olbrzym

prasymbol m??czyzny; pop?d p?ciowy coraz bardziej daje zna? o sobie;widzie?
- osi?gniesz wi?kszy sukces;

by? przez niego prze?ladowanym albo zagro?onym - ?mia?e przedsi?wzi?cie b?dzie mia?o szcz??liwy fina?;

mie? w nim przyjaciela albo pomocnika - zapowied? du?ego, lecz pozornego sukcesu
Powrót Strona główna