Ogie?

oznacza blisko??, zaanga?owanie uczuciowe, odwag? i entuzjazm. Pomy?lny rozwój spraw sercowych. Wygasanie ognia mo?e zapowiada? koniec zwi?zku lub spadek zainteresowania jak?? osoba lub spraw?.Silny, jasny p?omie? - ciep?o, blisko??, odwzajemniona mi?o?? i wiara w przysz?o??.

Wygasaj?cy - zapowiada koniec uczu?.

Po?ar – gwa?towna nami?tno??, zazdro??, która mo?e zniszczy? zwi?zek lub sugeruje zerwanie z dotychczasowym ?yciem uczuciowym.

?ar – pomimo och?odzenia stosunków Twoja przyja?? lub zwi?zek przetrwa i odrodzi si? w nowej formie.

Zion?c ogniem – poczucie buntu i ch?? zniszczenia.
Powrót Strona główna