Fio?ki

Niewinno??, skromno??, prostota, uduchowienie, melancholia, zaduma. G?upota. Rozstanie i ?mier?


Powrót Strona główna