Bóg

Szcz??liwe spe?nienie zamiarówWidzisz - dostaniesz si? pod wp?yw apodyktycznej kobiety wyst?puj?cej pod p?aszcykiem chrze?cija?stwa, nie wró?y to nic dobrego

Je?eli przemawia - znak, ?e grozi ci pot?pienie, interesy przyjm? z?y obrót. Jest to te? zapowied? pogorszenia si? zdrowia i mo?e nawet rych?ej ?mierci

Modlisz si? do - bedziesz mia? powody do okazania ?alu za b??d, który pope?i?e? z w?asnej winy. Ten sen powiniej ci? sk?oni? do bardziej sumiennego przestrzegania dziesi?ciorga przykaza?
Powrót Strona główna