Bia?y

Symbolizuje czysto?? i niewinno??, a tak?e monotoni?, pustk?, samotno?? i smier?.

Drzewo owocowe obsypane bia?ymi kwiatami - pocz?tek radosnego okresu w ?yciu, szcz??cie, nowy zwi?zek uczuciowy i ogolnie pozytywne emocje

Ró?e - g??boka mi?o??

?nieg - ch?ód uczuciowy, osamotnienie i ozi?b?o?? emocjonalna

?wita?o s?oneczne - symbol m?dro?ci, o?wiecenia i szcz??cia

Lilie - moga zapowiada? ?mier? lub rozstanie

Ko? - bywa zwiastunem ?mierci, ale mo?e tak?e symbolizowa? osob? szczególnie wa?n? w naszym ?yciu
Powrót Strona główna